O fundacji

Zajęcia edukacyjne robotyka Ciechanów Programowanie Ciechanów

Fundacja jest zarejestrowana w Ciechanowie pod adresem:
ul. Osiedle Ułanów 1/17 06-400 Ciechanów
Do reprezentacji Fundacji zostali wyznaczeni:
NIEWIADOMSKA PAULINA EDYTA
PREZES ZARZĄDU

NIEWIADOMSKI ŁUKASZ KRZYSZTOF
WICEPREZES ZARZĄDU

Statut fundacji określa cele oraz sposoby ich realizacji:

ROZDZIAŁ II
CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7.

 1. Celem statutowym Fundacji jest:
  a) działanie na rzecz rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych
  b) wymiana doświadczeń i współpraca z organizacjami o podobnym profilu, działającymi w kraju i za granicą,
  c) rozwój zainteresowania naukami STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) wśród dzieci i młodzieży.
  d) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie STEAM
  e) upowszechnianie wiedzy na temat robotyki i programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  f) działanie sprzyjające rozwojowi powiatu ciechanowskiego, oraz miasta Ciechanów a w szczególności rozwój zainteresowania naukami ścisłymi wśród mieszkańców
  g) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem dokonań Polskiej Nauki
  h) działalność w zakresie wychowania,
  i) upowszechnianie wiedzy naukowej oraz nowoczesnych technologii
  j) wskazanie alternatywnego sposobu spędzania czasu i popularyzacja twórczych postaw w społeczeństwie.
  k) Przeciwdziałanie patologiom społecznym
  l) Wsparcie osób w wieku senioralnym w edukacji cyfrowej
 2. Realizację wyznaczonych celów Fundacja opiera na pracy wykonywanej przez wolontariuszy oraz pracowników, zleceniobiorców i usługobiorców Fundacji.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

  § 8.

  1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
   a) Organizowanie imprez kulturalnych, pikników naukowych, wystaw prac, przeglądów
   b) Tworzenie pracowni naukowych,
   c) Organizowanie, wspieranie, promowanie i finansowanie działalności mającej na celu wsparcie osób w wieku senioralnym
   d) Wspieranie, finansowanie i dofinansowywanie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych
   e) Upowszechnianie i promowanie w placówkach oświatowo-wychowawczych nowoczesnych sposobów nauczania z szczególnym uwzględnieniem nauk STEAM
   f) Działalność na rzecz rozwoju i pogłębiania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży jako alternatywy dla patologii i uzależnień
   g) Podejmowanie współpracy z instytucjami, organizacjami kulturalnymi,
   artystycznymi oraz z wszelkimi osobami o podobnych celach i działaniach
   h) Prowadzenie działań artystycznych w formie filmu, fotografii, nagrań, wydawnictw
   i) Działalność wydawnicza, dokumentująca i promująca dokonania twórców i Fundacji
   j) Pozyskiwanie środków na w/w działania poprzez współpracę z samorządami, instytucjami publicznymi oraz lokalnym biznesem
   k) Organizacja imprez charytatywnych oraz kulturalno-oświatowych, sportowych
   i służących poprawie kondycji fizycznej
   l) Wspieranie finansowe dzieci ubogich i szczególnie uzdolnionych
   m) Organizowanie wyjazdów, obozów i wycieczek dla dzieci i młodzieży
   n) Organizowanie zajęć dydaktycznych z zakresu kultury i sztuki
   o) Organizowanie wydarzeń, kursów ( w tym kursów językowych)
   p) Udostępnienie pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia instytucjom i osobom realizującym analogiczne cele do celów Fundacji.